Regulamin
Konferencji

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem udziału w Konferencji jest spełnienie łącznie poniższych postanowień:

III. ZASADY KONFERENCJI

IV. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

V. ZMIANA SPOSOBU UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

VI. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI

VII. ZMIANY TERMINÓW I WYSOKOŚCI OPŁATY ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

VIII. REKLAMACJE

IX. ODWOŁANIE KONFERENCJI

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE