Microsoft

2020 Partner strategiczny
2019 Partner strategiczny