T-SQL dla niezbyt początkujących

Sala B

Od wielu lat Microsoft udoskonala SQL Server, w tym język T-SQL, dając nam do dyspozycji coraz większą liczbę narzędzi pozwalających rozwiązywać złożone problemy. Niestety, z praktyki konsultanta wynika, że nowe funkcje T-SQL są stosunkowo rzadko wykorzystywane. Nasze warsztaty chcemy poświęcić na pokazanie najważniejszych nowości wprowadzanych sukcesywnie do języka T-SQL od wersji 2005 do najnowszej 2016 SP1, mechanizmów istniejących nawet wcześniej, które mają niedoceniany potencjał oraz antywzorców, które mogą zawierać ukryte błędy lub problemy wydajnościowe. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się:

 • szeroko pojęte funkcje okienkowe i zastosowania analityczne T-SQL,
 • Common Table Expressions,
 • operatory APPLY,
 • instrukcja MERGE,
 • klauzula OUTPUT,
 • semi-join,
 • praca z datą i czasem, nowe typy danych i funkcje,
 • stronicowanie,
 • zmienne tabelaryczne, tabele tymczasowe,
 • tabele pamięciowe i natywne procedury składowane,
 • delayed durability,
 • automatyczne śledzenie zmian – temporal tables,
 • typy i parametry tabelaryczne,
 • blokady na poziomie aplikacji (applock),
 • FILESTREAM i FILETABLE,
 • kolumny rzadkie, zestawy kolumn, tabele szerokie,
 • geografia i geometria,
 • wyszukiwanie pełnotekstowe i semantyczne,
 • Service Broker

Chcielibyśmy pokazać jak przy pomocy tych funkcjonalności można rozwiązywać praktyczne problemy występujące na co dzień w systemach bazodanowych i zachęcić do ich stosowania. Zapraszamy!

PL Workshop